Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to download the the 3.6 version and keep getting a message which says corrupted image and not downloaded because of that.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I am a user of firefox but have the 2.0 version and am trying to update to the newer version.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have OS X 10.3.9 or earlier? Firefox 3.6 requires at least OS X 10.4 and you get that error if trying to install it on an earlier version of OS X.

The last version of Firefox that works on OS X 10.2 - 10.3.9 is Firefox 2.0.0.20 available from ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/