Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Previewing mp3 (m3u) samples in amazon.com causes 'what to do with this file?' dialog. I want to remove MP3 audio and streamer from applications list so i can listen to preview without dealing with the dialog.

  • Không có trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
more options

FF installed on linux ubuntu 10.10 op system. Applications panel has MP3 audio and MP3 audio (streaming) selections. Annoying 'what to do with this file?' popup always comes on. Goal is to avoid this popup and just have the song play.

I have another computer with FF and 10.10 but the Applications panel does NOT have MP3 audio and MP3 audio (streaming) selections. I can easily listen to amazon.com mp3 preview WITHOUT dealing with the dialog.

FF installed on linux ubuntu 10.10 op system. Applications panel has MP3 audio and MP3 audio (streaming) selections. Annoying 'what to do with this file?' popup always comes on. Goal is to avoid this popup and just have the song play. I have another computer with FF and 10.10 but the Applications panel does NOT have MP3 audio and MP3 audio (streaming) selections. I can easily listen to amazon.com mp3 preview WITHOUT dealing with the dialog.