Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CTRL key doesn't work. COPY/PASTE doesn't work.

  • Không có trả lời
  • 56 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

CTRL C/V doesn't work. It just ignores the CTRL and put the letter C/V. Copy/Paste with the menu not using the CTRL key also doesn't work. Right click, copy and right click paste doesn't paste anything. No issue with IE. Problem also in safe-mode.