Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloadhelper doesn't download FLV -- only shows "save as: all files"

  • Không có trả lời
  • 32 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

youtube file clearly shows FLV. the selection at the downloadhelper icon menu shows density(240,360), name and FLV. select this and the next window only shows ""save as: all files"". After downloading, sure enough, the file has a file type -- file. This gives a bunch of "unknown file type" responses. Why can't the downloadhelper just download the file with the exact file type it has on the source site.