Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set URL connection timeout

  • 1 trả lời
  • 120 gặp vấn đề này
  • 3185 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How do I adjust the timeout for connection to a URL?

The timeout BEFORE Firefox reports 'not found'

Giải pháp được chọn

There is no setting in Firefox for that. You need to change a tcpip parameter in the Registry.

http://drewthaler.blogspot.com/2005/09/changing-dns-query-timeout-in-windows.html

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DNSQueryTimeouts Multi String: "1 2 2 4 8 0" -> "4 8 8 16 32 0"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There is no setting in Firefox for that. You need to change a tcpip parameter in the Registry.

http://drewthaler.blogspot.com/2005/09/changing-dns-query-timeout-in-windows.html

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DNSQueryTimeouts Multi String: "1 2 2 4 8 0" -> "4 8 8 16 32 0"