Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I download Firefox 3.0.19 for Linux?

  • 1 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 271 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I have Firefox 3.6.10 on one PC. I had Firefox 3.0.19 on another PC. Yesterday, Firefox 3.6.10 upgraded my 3.0.19 version. I test software and need both versions to test our software for our clients. How can I download Firefox 3.0.19 for Linux?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options