Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the past 3 days firefox has crashed numerous times and now is very slow to load sites I go to

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My firefox keeps crashing especially when i am on game show network and great day games.. Today it is very very slow to load any pages i want to go to. I have cleared cache cookies temp files etc and still am having trouble

Tất cả các câu trả lời (1)