Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

nothing happens when i click on the download mozilla firefox 3.6 for free

  • 1 trả lời
  • 58 gặp vấn đề này
  • 114 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i am trying to switch from ie to mozilla firefox. i clicked on the download now for free tab but nothing happens. the page loads and no run or install box appears. i have tried all the troubleshooting without help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Which browser are you using to download Firefox ?

You can try to download from this page: http://www.mozilla.com/firefox/all.html