Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I transfer the entire Firefox installation/content (directory, "private data" (cache), settings...) to another harddrive unit?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

I want to move all of the Mozilla Firefox browser/program from one Harddrive (for example "C:") to another (for example "D:").

All of it means all of the program files(/directory), all associated data (like in the "\WINDOWS"-directory (application data, registry, "\WINDOWS\SYSTEM")), settings, cache, browsing history, download history, saved form information, "private data" data, add-ons, plugins, cookies, etc..


Grateful for quick, simple solution.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try using MozBackup, it's a free program that will make backups of various Mozilla programs -- "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, passwords, cache etc. It's an easy way to do Firefox backup, Thunderbird backup ..."

Run MozBackup to backup your settings, uninstall Firefox, install it in the new location, run MozBackup to restore your settings.

more options

Backing up your information

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Backing%20up%20your%20information

Check and tell if its working.