Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I fix my problem: I accidentally uninstalled my Yahoo email notifier

  • 2 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi agotaildiko

more options

I used your add-on 'Yahoo email notifier' of 'Yahoo email alert'. Today I accidentally uninstalled it. I should like to use it. How can I reinstall it?

Giải pháp được chọn

Mozilla do not make any add-ons for Yahoo, they will be created by third parties.

Was it this add-on - Yahoo! Mail Notifier, if it was you can re-install it from that link.

If it was not that one, there are quite a few other Yahoo add-ons, see Add-on Search Results for yahoo

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Mozilla do not make any add-ons for Yahoo, they will be created by third parties.

Was it this add-on - Yahoo! Mail Notifier, if it was you can re-install it from that link.

If it was not that one, there are quite a few other Yahoo add-ons, see Add-on Search Results for yahoo

more options

Thank you!

Now my problem is solved. (I found a reliable site from which I have reinstalled yahoo email notifier as add-on to Firefox).