Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a firefox or best browser (except IE) for Windows Server 2003 R2 Standard? if so, is it free of charge (open source) forever? where can I get it? details. need answers to all questions

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

is there a firefox or best browser (except IE) for Windows Server 2003 R2 Standard? if so, is it free of charge (open source) forever? where can I get it? details. need answers to all questions

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  1. As to what is the best browser, it is subjective. I think it is the best, others will disagree. There is no special version for Windows Server 2003, the usual version works on it.
  2. It is free of charge and will always be free.
  3. It is open source.
  4. You can get it from http://www.mozilla.com