Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to take out the "Zwinky" add on in the toolbar, how do I do that? Thanks'

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 172 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

My kid just downloaded an add on in the tool bar so that he can watch a movie, I just want to delete that add on in the toolbar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are two places you should check.

  1. The Firefox add-ons manager - See Disable or remove Add-ons
  2. The Windows control panel's add/remove program dialog