Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google tool bar keeps disappearing

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

The google toolbar keeps disappearing. It isn't in the list of toolbars and it will not appear if I download it again. The only way to get it back is to uninstall firefox and download it again. The google toolbar then reappears as if nothing was ever wrong. Whu is this happening and what is the solution.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Kathie.

If you have a problem with a specific add-on, you need to contact its author for support.