Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Each time I start FF tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Each time I start FF, tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Giải pháp được chọn

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options). Go to the general panel, and in the Startup section change the option for "When Firefox starts"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options). Go to the general panel, and in the Startup section change the option for "When Firefox starts"