Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there a way that I can make my browsing history secure?? Like so no one else who uses my computer can erase it. Or is there a way that I can have it copy to a folder, automatically?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a password to clear the history.

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a password to clear the history.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To save it automatically when you close Firefox you could use the Bookmark Backup add-on. That add-on can be used to save bookmarks, history, passwords, cookies, preference files and other user profile data automatically. It saves 7 copies of your user data to a location chosen by you, one for each day of the week.