Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have 3.6.8 and 3.5.4 in Windows Programs, after updating

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I have Firefox 3.6.8 and 3.5.4 in Windows Programs with Vista Ultimate. Can I remove the 3.5.4 in the Programs list without effecting 3.6.8?

This happened

Not sure how often

== Upgraded

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have seen similar before and only 1 version of Firefox is installed.

To check this you can search for firefox.exe, by default there should just be the 1 instance of it at C:\Program Files\Mozilla Firefox\

You can safely remove the 3.5.4 entry from the registry, do not try to run the uninstaller as it will remove the current version of Firefox.