Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash will not install in 4.0b2 Firefox

  • 4 trả lời
  • 35 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

On OS X 10.6.4 with Firefox 4.0b2 Minefield), I cannot access Flash content. Flash is not shown in about:plugins. I reinstalled it from Adobe, but it is still not there. I saw a blog saying that Flash would not be in 4.0. That is a disaster for many pages that I visit.

This happened

Every time Firefox opened

I installed 4.0

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0b3pre) Gecko/20100728 Minefield/4.0b3pre

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Actually it is in 4.0b3

more options

Same here, need helo

more options

I did not work for me at the beginning. There might be different work-around for different platforms I use linux64 I did this

/usr/lib64/nspluginwrapper/npconfig -v -i /usr/lib/flash-plugin/libflashplayer.so

nsplusingwrapper is a wrapper for 32 to 64 bit plug ins that fixed everything for me

I windows try reinstalling flash-plugin that may help.