Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

missing navigation bar

  • 2 trả lời
  • 77 gặp vấn đề này
  • 603 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My home page is msn.com, I select hotmail and a new window appears, however it is missing the navigation bar. I reset my toolbars, I entered safe mode and reset them, I disabled add-ons but nothing restores them. When I exit hotmail that window still does not have the navigation bar. I updated firefox and still nothing. I'm running 3.6.8. It seems to relate to the hotmail selection

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

i had the same problem hold the alt key then hit V T N in that order those should fix the problem i hope it helps

more options

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the "Menu Bar" via "View > Toolbars" or via the right-click context menu on a toolbar.

Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Go to "View > Toolbars" or right-click the "Menu Bar" or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization