Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of multiple BBC iPlayer feeds, all with same content?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I get rid of multiple BBC iPlayer feeds? I have 3 all with same content.

This happened

Every time Firefox opened

== I don't know

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn