Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get this error message when trying to upgrade to the latest version of Firefox, Setup has caused and error in SETUP.EXE.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Upgrading from Firefox version 2.0.0.20 to the latest version, 3.6.8. I using Windows ME.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever version of Firefox for Win98 / SE / ME. http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements.html

You can try KernelEx to get Firefox 3+ to work, but it would be very slow with an old PC of less than 750Mhz. http://sourceforge.net/projects/kernelex/

more options