Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When Firefox starts it opens a page other than what I set Preferences - General - Startup to do.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I have logged on to Ubuntu as "Bob" Firefox shows www.bob.com at startup. When I have logged on to Ubuntu as "Another" Firefox shows www.another.com. "Show my windows and tabs from last time" works but the www.bob.com shows in an additional tab. Home page is not changed. "Show my home page" works ok too but the www.bob.com shows in an additional tab.

User Agent

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100630 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.6.6

Giải pháp được chọn

Check the command line of the shortcut to see if that has a correct setting. I have this command: /usr/lib/firefox/firefox %u You can try to remove any additional switches and commands and only leave the path to Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Check the command line of the shortcut to see if that has a correct setting. I have this command: /usr/lib/firefox/firefox %u You can try to remove any additional switches and commands and only leave the path to Firefox.