On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I import bookmarks from other hard drives

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have other hard drives that I use as second and third drives on my computer, they were once my master hard drive I have bookmarks on them and need to know how to transfer the bookmarks to my main hard drive I am using now....

I have other hard drives that I use as second and third drives on my computer, they were once my master hard drive I have bookmarks on them and need to know how to transfer the bookmarks to my main hard drive I am using now....

Tất cả các câu trả lời (1)