Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The "most visited" tab emptied and it no longer keeps a record of sites I visit. It just says, "Empty"

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The "most visited" tab for a while collected sites I visited and allowed me to bring up pages quickly without typing in the address. Then it stopped recording new sites I visited. Recently the "most visited" tab just says (empty)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have Private Browsing turned on? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Private+Browsing Is your History enabled? Tools > Options >> Privacy - History