Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I update to Firefox 3.6.3 for Mac OS X 10.4 when although logged in as an administrator I don't have sufficient permissions?

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to update to Firefox 3.6.3 for Mac OS X 10.4 but when I try to install am told that I don't have sufficient privileges. I am logged in as an administrator.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X ..... Download a new copy of the Firefox program: http://www.mozilla.com/firefox/all.html Trash the current Firefox application to do a clean reinstall. Install the new version that you have downloaded. Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.

more options

Same problem, except I "don't have sufficient permissions" to trash Firefox or anything else now. So I cannot take the steps you outline above.

Also, since the download, my disk utilities does not open. What did you guys do to my computer?????!!!

more options

almost the same, MAC 10.6.4, and i still cant install FF3.6.x