Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there is a site to the left of the "MOST VISITED", which I cannot remove, how do I get rid of it. thanks

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

There is the title of a site to the left of/on the "Most Visited" heading.How can I get rid of if?Thanks

Giải pháp được chọn

Right-click on it, and select Delete. :-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click on it, and select Delete. :-)

more options

Thanks but it is a Mac, so no right or left click.

more options

You can remove that site in the Bookmarks Manager. See How do I delete a bookmark?