Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SAYS: Close Firefox a copy is already open. Can't find a way to do so; Force Quit not a choice.

  • 1 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 335 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

Can't close second copy FF app. Can't find why this is true; only have one FF.app; have kept only one profile. There must be some sort of superForceQUIT, BUT FQ ISN'T WORKING I have worked at MacOS level looking for Firefox usage but it isn't there

This happened

Every time Firefox opened

== Since I tried to recover profile data

Giải pháp được chọn

Hello Carol.

Read this article. I hope it helps:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox+will+not+start

There's a particular session for your problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Carol.

Read this article. I hope it helps:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox+will+not+start

There's a particular session for your problem.