Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I cancel printer job queue? CanonBJC-250 will not function because of long queue. cannot find control.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi owl_order

more options

Apparently the print order was pressed several times. Now there is a long list of print orders and the printer will not work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is more of a Ubuntu-related question than a Firefox one. When print jobs are queued up, you should get a printer icon in the notification area (beside your clock by default). Clicking on the printer should allow you options to cancel the print jobs. Give it a try -- I can't guarantee if it works as I haven't got any printers installed in my Ubuntu.