Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Did you mean: Is the Java problem that you brought to my attention sorted ye t, as I keep getting prompts to download latest Java update

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 69 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is the Java problem that you brought to my attention sorted yet, as I keep getting prompts to download latest Java update.

This happened

Every time Firefox opened

== approx 3 - 4 weeks ago

Giải pháp được chọn

Your plugins list shows outdated plugin(s) with known security and stability risks.

# Shockwave Flash 10.0 r32
# Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers 

Update the Java and Flash plugin to the latest version. See http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp#jdk (you need JRE) http://www.adobe.com/software/flash/about/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your plugins list shows outdated plugin(s) with known security and stability risks.

# Shockwave Flash 10.0 r32
# Next Generation Java Plug-in 1.6.0_17 for Mozilla browsers 

Update the Java and Flash plugin to the latest version. See http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp#jdk (you need JRE) http://www.adobe.com/software/flash/about/