Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opens always to PDT when I live in EDT

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fwenzel

more options

Firefox always opens with PDT when I live in EDT. How can I change this?

Giải pháp được chọn

Firefox does not have a time zone by itself. Can you be more specific about what problem you are seeing? Is it a specific website you are visiting? Are you using a time-related add-on?

Also go ahead and check that your Windows installation has the correct time zone set. To find out how to do this, take a look at this Microsoft article.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox does not have a time zone by itself. Can you be more specific about what problem you are seeing? Is it a specific website you are visiting? Are you using a time-related add-on?

Also go ahead and check that your Windows installation has the correct time zone set. To find out how to do this, take a look at this Microsoft article.