X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

comment retirer des marques pages/ how do i erase some bookmark

Được đăng

je veux retirer des pages de mon marques pages. Je ne sais pas comment faire. i want to erase some book mark that i put on some web page, how do i do Merci/thank you

je veux retirer des pages de mon marques pages. Je ne sais pas comment faire. i want to erase some book mark that i put on some web page, how do i do Merci/thank you

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • -Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
  • Gecko default plugin
  • Shockwave Flash 10.0 r42
  • Ce module vous permet de visualiser le contenu multimédia de nombreux sites Web. Pour plus d’informations, consultez le site QuickTime.
  • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
  • 3.0.40818.0
  • iPhoto6

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17568 giải pháp 158904 câu trả lời
Được đăng
See [[Deleting bookmarks]]