Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Make specific website to be not secured

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello, I am using Firefox for my company. We are using Quickbase system to access the data from internal server. Previously, I can allow Firefox to show the image that classified as unsecured context. I could see the setting option to allow unsecured pictures. But now I changed my account on my computer and when I use firefox, I can not see the image file from server and also I can not find how to allow unsecure picture. Is there way to set to allow unsecure stuff from Firefox? Please let me know.

Thanks

Daniel

Hello, I am using Firefox for my company. We are using Quickbase system to access the data from internal server. Previously, I can allow Firefox to show the image that classified as unsecured context. I could see the setting option to allow unsecured pictures. But now I changed my account on my computer and when I use firefox, I can not see the image file from server and also I can not find how to allow unsecure picture. Is there way to set to allow unsecure stuff from Firefox? Please let me know. Thanks Daniel

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.