Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I add more filetypes to the Download handler?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Firefox only offers seven filetypes for handling (open or save the file). How can I enter more, for example what to do with an xlsx file? I want Excel to open the file, not download it.

Firefox only offers seven filetypes for handling (open or save the file). How can I enter more, for example what to do with an xlsx file? I want Excel to open the file, not download it.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.