Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not showing/displaying Yahoo! Comments

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Agent virtuel

more options

This current version of Firefox (126.0) is preventing Yahoo! Comments from showing/displaying in ANY Yahoo! article. After I finished reading a Yahoo! article, the Yahoo! Comments is viewed but upon clicking on Comments, it just disappeared. It happens in any Yahoo! article with Comments. I used Safari to see if I experience similar issue but Safari is able to show/display Yahoo! Comments upon clicking on them. I have no other browser plug-in or app in Firefox preventing Yahoo! Comments from showing, it seems to be a Firefox JavaScript issue.

This current version of Firefox (126.0) is preventing Yahoo! Comments from showing/displaying in ANY Yahoo! article. After I finished reading a Yahoo! article, the Yahoo! Comments is viewed but upon clicking on Comments, it just disappeared. It happens in any Yahoo! article with Comments. I used Safari to see if I experience similar issue but Safari is able to show/display Yahoo! Comments upon clicking on them. I have no other browser plug-in or app in Firefox preventing Yahoo! Comments from showing, it seems to be a Firefox JavaScript issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.