Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't download anything at all

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi there. I wiped my C Drive and reinstalled windows 11 on my PC. Completely from scratch.

The first few thing I did is download firefox. I believe in the first boot of firefox, I can download things fine, I installed Ublock Origin add-on and a few installers for the app that I need to use. I can't recall when, but after a few reboot, I noticed that Firefox can't download anything, every download link I click on, the download fail instantly, I can't install add-ons as well.

I tried reinstall firefox, changing download folder target, nothing helped.

Can you take a look please? Thank you!

Hi there. I wiped my C Drive and reinstalled windows 11 on my PC. Completely from scratch. The first few thing I did is download firefox. I believe in the first boot of firefox, I can download things fine, I installed Ublock Origin add-on and a few installers for the app that I need to use. I can't recall when, but after a few reboot, I noticed that Firefox can't download anything, every download link I click on, the download fail instantly, I can't install add-ons as well. I tried reinstall firefox, changing download folder target, nothing helped. Can you take a look please? Thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.