Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Okta ADSSO Per Multi-Account Container

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Is it possible to configure whether Okta SSO can be configured per container as opposed to globally? I know the Microsoft SSO Integration is per container but it seems the Okta integration is all containers by default.

It requires modifying the below in about:config

network.negotiate-auth.trusted-uris

https://help.okta.com/en-us/content/topics/directory/ad-dsso-configure-browsers.htm

It would be ideal to be able to turn off this integration per container so multiple accounts could be used ie: personal, work, etc as opposed to having to go into Private Browsing.

Is it possible to configure whether Okta SSO can be configured per container as opposed to globally? I know the Microsoft SSO Integration is per container but it seems the Okta integration is all containers by default. It requires modifying the below in about:config network.negotiate-auth.trusted-uris https://help.okta.com/en-us/content/topics/directory/ad-dsso-configure-browsers.htm It would be ideal to be able to turn off this integration per container so multiple accounts could be used ie: personal, work, etc as opposed to having to go into Private Browsing.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.