Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Uncaught Out of Memory Error Despite Ample RAM Availability - Firefox 126.0a1

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi,

I am encountering an issue where Firefox throws an "Uncaught out of memory" error in the console, despite my system having ample RAM available. Here are the details of the problem:

  • Error Message in Console: Uncaught out of memory
  • Memory Usage Observed: Using about:processes, I noticed that Firefox's maximum memory usage caps at around 7GB.
  • System Specifications: The machine running Firefox has 128GB of RAM, so there should be plenty of memory available.
  • Firefox Version: 126.0a1

Given the significant amount of RAM available on my machine, it seems unusual that Firefox would hit a memory limit at just 7GB. I suspect there might be a bug or a misconfiguration causing this issue.

Can you please assist in diagnosing and resolving this problem? Are there any settings or configurations I should adjust, or is this a known issue with the current version of Firefox?

Thank you for your help.

Hi, I am encountering an issue where Firefox throws an "Uncaught out of memory" error in the console, despite my system having ample RAM available. Here are the details of the problem: * Error Message in Console: '''Uncaught out of memory''' * Memory Usage Observed: Using '''about:processes''', I noticed that Firefox's maximum memory usage caps at around 7GB. * System Specifications: The machine running Firefox has 128GB of RAM, so there should be plenty of memory available. * Firefox Version: 126.0a1 Given the significant amount of RAM available on my machine, it seems unusual that Firefox would hit a memory limit at just 7GB. I suspect there might be a bug or a misconfiguration causing this issue. Can you please assist in diagnosing and resolving this problem? Are there any settings or configurations I should adjust, or is this a known issue with the current version of Firefox? Thank you for your help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

More detail please. Steps to replicate the issue would be helpful, plus screenshots. You don't mention the number of windows and tabs. What are you doing when you get the error? What OS? If Linux, what desktop? X11 or Wayland?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Here is all the windows open on my laptop and mem usage.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.