Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Commentary No Longer Visable On Multiple Websites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

The last Firefox update, 126.0 (64bit), that was installed 2 days ago has caused various website's commentary or forums to not be displayed. For example, Yahoo finance page, attempting to read the "community" section of a particular stock such as Walmart (WMT) nothing is displayed. This happens also on news websites that allow commentary. Google Chrome does display commentary but I don't like using Google.

This is not the first time commentary has not being displayed after an update. Happened a couple of times last year.

The desktop pc is running Windows 11, version 23H2.

Thanks, Frank

The last Firefox update, 126.0 (64bit), that was installed 2 days ago has caused various website's commentary or forums to not be displayed. For example, Yahoo finance page, attempting to read the "community" section of a particular stock such as Walmart (WMT) nothing is displayed. This happens also on news websites that allow commentary. Google Chrome does display commentary but I don't like using Google. This is not the first time commentary has not being displayed after an update. Happened a couple of times last year. The desktop pc is running Windows 11, version 23H2. Thanks, Frank

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.