Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest Update Will Not Download

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tightpurchaser

more options

This is my Mac Monterey. My Windows 10 is in Safe Mode With Networking. The last update will not download. That version is 125.0.3. What's available under Windows updates does not download either. Now I am running my antivirus on my Windows to see if it runs clean. I do not know why I cannot apply these updates.

This is my Mac Monterey. My Windows 10 is in Safe Mode With Networking. The last update will not download. That version is 125.0.3. What's available under Windows updates does not download either. Now I am running my antivirus on my Windows to see if it runs clean. I do not know why I cannot apply these updates.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

tightpurchaser said

This is my Mac Monterey. My Windows 10 is in Safe Mode With Networking. The last update will not download. That version is 125.0.3. What's available under Windows updates does not download either. Now I am running my antivirus on my Windows to see if it runs clean. I do not know why I cannot apply these updates.

This system is now running 126.0.3. After getting back into the full Windows, Firefox applied the update. I do not know if this is tied into the problems with Microsoft Windows updating.

Hữu ích?

more options

Yesterday I became aware of general connection problems affecting me and other customers of my ISP, Comcast. They replaced hardware like 30-year-old cables. Now that the network is back up, the updating works.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.