Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No or slow connection with Firefox on Win 10, other browsers work fine and fast

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I experienced problems with Firefox on different Windows 10 clients. The problems are only with Firefox, other browser like Chrome or Edge have no issues. The occasional issues are that Firefox loads the websites either very slow (~ 30 to 60 seconds) or sometimes not at all. At the same time, other browsers like Chrome or Edge load the same websites fast and reliably.

All affected clients have a fully patched Windows 10 with the latest build, up-to-date Firefox versions, recent processors and plenty of RAM and I periodically clean cookies/website-data/cache/history.

What could be the problem and the solution?

I experienced problems with Firefox on different Windows 10 clients. The problems are only with Firefox, other browser like Chrome or Edge have no issues. The occasional issues are that Firefox loads the websites either very slow (~ 30 to 60 seconds) or sometimes not at all. At the same time, other browsers like Chrome or Edge load the same websites fast and reliably. All affected clients have a fully patched Windows 10 with the latest build, up-to-date Firefox versions, recent processors and plenty of RAM and I periodically clean cookies/website-data/cache/history. What could be the problem and the solution?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.