Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full-screen transition not disabling

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have recently refreshed Firefox on my laptop running MacOS. Previously I had changed the full-screen-transition in about:config to be zero, but since refreshing changing the setting hasn't disabled the transition. My config is this currently: full-screen-api.transition-duration.enter 0 0 full-screen-api.transition-duration.leave 0 0 full-screen-api.transition.timeout 0 Despite everything being like before the transition persists... I'm currently on the latest version of Firefox (125.0.3)

I have recently refreshed Firefox on my laptop running MacOS. Previously I had changed the full-screen-transition in about:config to be zero, but since refreshing changing the setting hasn't disabled the transition. My config is this currently: full-screen-api.transition-duration.enter 0 0 full-screen-api.transition-duration.leave 0 0 full-screen-api.transition.timeout 0 Despite everything being like before the transition persists... I'm currently on the latest version of Firefox (125.0.3)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See if changing full-screen-api.macos-native-full-screen in about:config makes any difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.