Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot enable payment methid auto-fill in Firefox

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi YOTAM GUTTMAN

more options

hello, I've been trying to follow Firefox's official guide in the docs and ready 3rd party articles in order to enable payment method auto-fill in Firefox. however, this section seems to be missing from my settings page.

under Privacy and Security, I cannot find anything to do with saved payment methods or the checkbox to enable payment method auto-fill.

how can I resolve it?

hello, I've been trying to follow Firefox's official guide in the docs and ready 3rd party articles in order to enable payment method auto-fill in Firefox. however, this section seems to be missing from my settings page. under Privacy and Security, I cannot find anything to do with saved payment methods or the checkbox to enable payment method auto-fill. how can I resolve it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and add CS to the extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries preference, then restart the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Your country? The credit card autofill feature is available by default to users in Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Poland, Spain, the U.K. and the U.S.

Hữu ích?

more options

Czech republic. is there a way to enable it then?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and add CS to the extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries preference, then restart the browser.

Hữu ích?

more options

that fixed it. it's insane, any idea why it isn't a default option globally? or at least, all across EU/EEA countries? I cannot imagine it's a regulatory thing as it clearly is available in Germany and Austria and has been a default feature of Google Chrome in the past few years. just curious...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.