Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help with 'Simple Tab Groups' add-on

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I sent an email to the support email given for this add-on but didn't get a response, so maybe others can help:

I'm using the 'Simple Tab Groups' add-on on my Mac computer and am happy with it but I have one question. When I click on a web link in an email (I use the native Apple Mail), it of course takes me to my default browser which is Firefox, and then within Firefox to the simple tab group that I had open in Firefox before clicking the link. Logically I guess that's reasonable behavior but typically that's not necessarily what I want; I'd rather it open the web page in my 'main' tab group.

Is there a configuration option to say: "When clicking on a web link in an email, open to this xxxxxx default tab group"?

I sent an email to the support email given for this add-on but didn't get a response, so maybe others can help: I'm using the 'Simple Tab Groups' add-on on my Mac computer and am happy with it but I have one question. When I click on a web link in an email (I use the native Apple Mail), it of course takes me to my default browser which is Firefox, and then within Firefox to the simple tab group that I had open in Firefox before clicking the link. Logically I guess that's reasonable behavior but typically that's not necessarily what I want; I'd rather it open the web page in my 'main' tab group. Is there a configuration option to say: "When clicking on a web link in an email, open to this xxxxxx default tab group"?

Được chỉnh sửa bởi rick707 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.