Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old Firefox Data

more options

I've tried to delete the Old Firefox Data file and it keeps coming back in my Trash bucket (iMac). I can't seem to get rid of it. Please help!

I've tried to delete the Old Firefox Data file and it keeps coming back in my Trash bucket (iMac). I can't seem to get rid of it. Please help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Dr. Bill, for background, Firefox creates the Old Firefox Data folder on the Mac desktop when it runs the Refresh feature, sometimes called a tune-up. If you don't need the folder at that point, it is safe to delete it.

You mentioned that the folder keeps coming back to trash, not the Desktop. As a Windows person, I don't have any tips on why the Mac wastebasket isn't working the way you expect. If you don't get a good answer here, you could try Apple's support forum: https://discussions.apple.com/community/mac (scroll down for different models)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.