Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to update Firefox browser

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I have Windows 11 and the Firefox 124.0.2 browser. I cannot update to the latest version of Firefox. I receive an error message "Failed to update". I've uninstalled and reinstalled the browser, ran the install utility selecting update, nothing seems to work. Please help

Duplicate question, please continue in your 2nd thread: /questions/1445013

I have Windows 11 and the Firefox 124.0.2 browser. I cannot update to the latest version of Firefox. I receive an error message "Failed to update". I've uninstalled and reinstalled the browser, ran the install utility selecting update, nothing seems to work. Please help ''Duplicate question, please continue in your 2nd thread: [/questions/1445013]''

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào