Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mouse clicks become unresponsive on Mac 14.4.1 (23E224)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
more options

I have noticed that my mouse becomes unresponsive exclusively when clicking Browser items in Firefox 124.0.2 (64-bit) on Mac OS Sonoma 14.4.1

usually everything is fine for a while, then after a small working period I can still hover over items in Firefox but any click action (right or left) is ignored by Firefox or pages in Firefox.

At the same time clicking in other apps is still working fine.

When restarting firefox the functionality often re-occurs and works again for a certain time.

I have noticed that my mouse becomes unresponsive exclusively when clicking Browser items in Firefox 124.0.2 (64-bit) on Mac OS Sonoma 14.4.1 usually everything is fine for a while, then after a small working period I can still hover over items in Firefox but any click action (right or left) is ignored by Firefox or pages in Firefox. At the same time clicking in other apps is still working fine. When restarting firefox the functionality often re-occurs and works again for a certain time.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.