Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keys do not repeat when held in Gmail

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 23 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi DPB.Almonte

more options

When editing in Gmail, holding a key down does NOT repeat the character or action. e.g. xxxxx when holding down the "x" or deleting multiple characters when holding down the <Backspace> key.

It works properly in other apps (e.g. this dialogue).

And works okay in Gmail in other browsers (e.g. Chromium or Brave).

I'm using Firefox 124 on Linux Mint 20.1.

System: Kernel: 5.4.0-174-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0

     Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una 
     base: Ubuntu 20.04 focal
When editing in Gmail, holding a key down does NOT repeat the character or action. e.g. xxxxx when holding down the "x" or deleting multiple characters when holding down the <Backspace> key. It works properly in other apps (e.g. this dialogue). And works okay in Gmail in other browsers (e.g. Chromium or Brave). I'm using Firefox 124 on Linux Mint 20.1. System: Kernel: 5.4.0-174-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal

Giải pháp được chọn

There is a bug in Firefox for Linux with repeating keys in certain editors under X11. This will be fixed in Firefox 125 (approx. April 16th). There are some workarounds in the following threads if you want to maintain productivity between now and then:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is a bug in Firefox for Linux with repeating keys in certain editors under X11. This will be fixed in Firefox 125 (approx. April 16th). There are some workarounds in the following threads if you want to maintain productivity between now and then:

Hữu ích?

more options

Thanks much for this helpful reply. I'll check out the suggested threads.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.