Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set default window for opening links from external apps

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Michaël

more options

Hello, I've got two profiles, 'Home' and 'Work'. I run two Firefox windows with these profiles. Now, I want to open a link from another application, like Slack or terminal, and want it to be opened in some predictable Firefox window. Now it depends, probably, on which Firefox window I opened last. So I want to be able to select in which window the links should be opened: I see it as marking a window as the default one. Note, that I don't want to set a default account, as there's no default account for me, I always choose which account to use when opening Firefox.

Thanks.

Hello, I've got two profiles, 'Home' and 'Work'. I run two Firefox windows with these profiles. Now, I want to open a link from another application, like Slack or terminal, and want it to be opened in some predictable Firefox window. Now it depends, probably, on which Firefox window I opened last. So ''I want to be able to select in which window the links should be opened'': I see it as marking a window as the default one. Note, that I don't want to set a default account, as there's no default account for me, I always choose which account to use when opening Firefox. Thanks.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn