Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't get version 120

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

my PC is Windows 10 Home but firefox won't update to version 120,,keeps showing Windows 8 ...how do i update ?

my PC is Windows 10 Home but firefox won't update to version 120,,keeps showing Windows 8 ...how do i update ?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

It's possible that Firefox is set to run in backwards compatibility mode for Windows 8 or 8.1. In that mode, Windows emulates the old OS and Firefox doesn't know your true OS.

To check on that setting, right-click your Firefox desktop shortcut, click Properties, then click the Compatibility tab. For best results, un-check everything on the tab so Firefox run with default Windows 10 settings.

But... your Firefox reports that it is on the Extended Support Release track. I'm not sure how to easily switch back to the standard release track (running the regular installer may create a separate, parallel installation).

Hữu ích?

more options

This is your useragent used to post this thread. Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0

The NT 6.2 is Windows 8 as NT 6.3 is 8.1

Windows 7, 8, 8.1 users are being served the Fx 115 ESR in order to still get security and stability fixes till Sept 2024. When you downloaded Firefox from a mozilla.org page, it thought you were on Windows 8 due to the useragent.

I agree with above that you may likely be running Firefox in Windows 8 compatibility mode for some reason vs having a modified ueragent.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.