Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disabling sync across devices

 • 2 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 60 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Frustrated user

more options

Although I have disabled all relevant "sync" settings in Firefox, the browser is still syncing tabs across my MacBookAir and my iMac.

To make matters worse, tabs in Chrome and Safari sync to Firefox tabs across devices as well. The sync occurs in both directions.

I am not logged into Chrome or my gmail account.

Specs: MacBookAir: early 2015/ OS v. 12.7 (Monterey) iMac: Retina 4K, 21.5-inch, 2017 / OS 12.6.8 (Monterey)

Things I've tried:

 • Turning off syncing in Firefox on both devices.
 • Signing out of Firefox from both devices.
 • Disabling "sync open tabs" via Firefox preferences
 • Renaming devices from within Firefox Sync. (The name always reverts to the previous one.)
 • Reinstalling Firefox
 • Deleting cache from both Firefox and Chrome.
 • Restarting

Images are from toolbar on iMac when Firefox is open on both computers. Any help would be most appreciated! Thanks!

Although I have disabled all relevant "sync" settings in Firefox, the browser is still syncing tabs across my MacBookAir and my iMac. To make matters worse, tabs in Chrome and Safari sync to Firefox tabs across devices as well. The sync occurs in both directions. I am not logged into Chrome or my gmail account. Specs: MacBookAir: early 2015/ OS v. 12.7 (Monterey) iMac: Retina 4K, 21.5-inch, 2017 / OS 12.6.8 (Monterey) Things I've tried: * Turning off syncing in Firefox on both devices. * Signing out of Firefox from both devices. * Disabling "sync open tabs" via Firefox preferences * Renaming devices from within Firefox Sync. (The name always reverts to the previous one.) * Reinstalling Firefox * Deleting cache from both Firefox and Chrome. * Restarting Images are from toolbar on iMac when Firefox is open on both computers. Any help would be most appreciated! Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This could be about the Mac Handoff feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This could be about the Mac Handoff feature.

more options

Thank you so much. I've been trying to solve this problem for hours. You are my hero today.