Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just updated Firefox on BIG SUR 11.7.9 to version 117. All bookmarks are gone, and previous session was not restored...

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Can I find a bacup of all my bookmarks somewhere and history? Everything is just gone.

Can I find a bacup of all my bookmarks somewhere and history? Everything is just gone.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

As you can see in pics, no more bookmarks.... after the update...

more options

Enter about:profiles in the address bar and check if you have one profile or more. Your bookmarks could be in a different profile.

more options